Dofinansowanie w ramach MIAS „MAZOWSZE 2019”

Drukuj

Zakończyła się realizacja zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MAZOWSZE 2019”

Gmina Stare Babice otrzymała od Województwa Mazowieckiego pomoc finansową na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” (w skrócie MIAS). Zadania, które otrzymały dofinansowanie to inwestycje realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego:

  1. Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew
  2. Powiększenie z doposażeniem i ogrodzeniem placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10
  3. Modernizacja istniejącego placu zabaw przy pl. Kwirynowskim
  4. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych

Dofinansowanie każdego z powyższych zadań wynosi 10.000,00 zł.

„MIAS MAZOWSZE 2019” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez Zebranie Wiejskie i Radę Sołecką. Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Wsparcie finansowe obejmuje takie cele jak: kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców, rozbudowa zasobów oświatowo-kulturalnych województwa czy zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. Każda gmina może otrzymać dofinansowanie maksymalnie dla 5 zadań.

 Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew

W ramach tej inwestycji, w związku z zapotrzebowaniem na miejsce aktywnego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Latchorzew, na ogólnodostępnym terenie rekreacyjno-wypoczynkowym u zbiegu ulic Hubala Dobrzańskiego i Na Skraju, powstaje plac zabaw dla dzieci, którego w tej chwili na tym terenie brakuje. W ramach przyznanego dofinansowania wykonane zostały bramki do gry w piłkę oraz podwójna huśtawka wahadłowa wraz z nawierzchnią bezpieczną.

 

 Powiększenie z doposażeniem i ogrodzeniem placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10

Ogólnodostępny plac zabaw zlokalizowany przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych został powiększony i ogrodzony na nowo, wykonano chodnik z kostki, nawierzchnię bezpieczną z piasku na całości placu oraz naprawiono stare i zniszczone urządzenia.

 Do końca roku plac zostanie także doposażony w nową piaskownicę i zjeżdżalnię, w miejsce urządzeń, które uległy degradacji.

 

 Modernizacja istniejącego placu zabaw przy pl. Kwirynowskim

W ramach tej inwestycji cały plac Kwirynowski, który pełni rolę centrum sołectwa oraz miejsca rekreacji i wypoczynku został ogrodzony i wyposażony w furtki.

 Jeszcze w tym roku na placu zamontowana zostanie nowa zabawka - koparka obrotowa wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku.

 

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych

W związku z dużą ilością wolnego miejsca na istniejącym placu zabaw został on doposażony w nowe urządzenie zabawowe - trampolinę ziemną. Z uwagi na rozbudowę placu poprzez montaż trampoliny powiększono także jego ogrodzenie.

 

 

 

         Zadania pn.:

„Budowa placu zabaw w Latchorzewie”

„Powiększenie z doposażeniem placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy

ul. Kopernika 10”

„Modernizacja placu zabawa na pl. Kwirynowskim”

„Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych”
współfinansowano
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

MAZOWSZE 2019”

Zobacz także

Strony