Konkurs na dyrektora ZSP w Borzęcinie Dużym

Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 88/2019
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Borzęcinie Dużym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 z 2017 r poz.2203, z 2019 r. poz. 534), oraz § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
i zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Stare Babice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik: 

Zobacz także

Strony