Otwarty konkurs ofert - opieka nad kobietą w ciąży i jej rodziną

Drukuj

Zarządzenie Nr 22/2019

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 1 lutego 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 r.

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz uchwały XXII/210/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w latach 2017-2020” zarządzam, co następuje:

1)    § 1. 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia  17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 r. – w Ogłoszeniu Wójta Gminy Stare Babice dot. przedmiotowego konkursu wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział IV Termin i miejsce składania ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„4. Ofertę należy złożyć w opieczętowanej i zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na konkurs – Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2019 roku” – w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice (05-082), ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 – Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do godziny 17.00”

2)    W załączniku do Zarządzenia – Ogłoszenie konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 roku i załączniku do umowy na realizację ww. zadania – ulega zmianie wzór Oferty w pkt 1, zgodnie z załącznikiem.

3)    W załączniku do zarządzenia – umowa wprowadza się zmianę § 6 ust. 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2019 roku wraz z ogłoszeniem oraz Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 01 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 stycznia 2019 r. wraz z ogłoszeniem.”                      

§ 2. Zarządzenie wymaga ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i GOPS oraz na stronie internetowej Gminy Stare Babice.                                

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice

Zobacz także

Strony