Otwarty konkurs ofert - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2019 r.

Drukuj

Zarządzenie Nr 37/2019

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2019 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2019 r.

§ 2

  1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie określonym § 1 nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt. 1 lub pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) – powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), realizujące statutowe zadania w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

§ 3

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2057) oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

§ 5

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych.

 § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

(-) Sławomir Sumka


Termin składania ofert 1 marca 2019 r.

Zobacz także

Strony