Otwarty konkurs ofert - przygotowanie przedszkolne

Drukuj

Zarządzenie Nr 18/2019
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020”


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), i art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz uchwały nr XXXVII/376/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Maz. z 30 kwietnia 2014 r. po. 4446) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020”
  2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do uchwały XXXVII/376/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
  3. Warunki realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, opisane są w treści ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

W celu oceny złożonych w konkursie ofert powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) Iwona Mika – Przewodniczący Komisji
2) Małgorzata Siekierska – członek Komisji
3) Ewa Urbaniak – członek Komisji

§ 3

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, publikuje się poprzez umieszczenie jego treści:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Babice

(-)

Sławomir Sumka


Termin składania ofert 14.02.2019 r. szczegóły w załączniku poniżej.

Załącznik: 

Zobacz także

Strony