Rowerem przez gminy Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

Drukuj

Unijna  dotacja na budowę dróg rowerowych w ramach projektu pn.:  „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki Leszno i Stare Babice”.

Dobre wieści dla miłośników wypraw rowerowych. Dzięki wsparciu UE działając w partnerstwie, gminy Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice wybudują 20 kilometrów ścieżek rowerowych. Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Prace budowlane obejmą m.in.: wykonanie niezbędnych robót ziemnych, likwidację kolizji, przebudowę lub budowę niezbędnych instalacji,  wykonanie nawierzchni i oznakowania, budowę krawężników oraz uporządkowanie terenu. Łącznie powstanie ponad 16 km ścieżek dla rowerów i blisko 4 km dróg, z których będą mogli korzystać zarówno piesi, jak i rowerzyści. W gminie Ożarów Mazowiecki powstanie w sumie 6,2 km dróg, w gminie Leszno – 9,5 km, natomiast w gminie Stare Babice odcinki drogi dla rowerów o łącznej długości 3,9 km.

Realizacja tego projektu wpłynie nie tylko na zmniejszenie ruchu samochodów osobowych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, ale też na zmniejszenie hałasu. Zwiększy się także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Lider: Gmina Ożarów Mazowiecki

Partnerzy projektu: Gminy Stare Babice i Leszno

Całkowita wartość projektu: 16 073 549,00 zł, w tym wartość projektu na terenie gminy Stare Babice 5 467 300,00 zł

Kwota dofinansowania projektu z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 14 305 458,61 zł , w tym dofinasowanie dla Gminy Stare Babice 4 865 897,00 zł.

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020

Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę ścieżek rowerowych, mających naszą gminę docelowo połączyć komunikacyjnie  z Warszawą, stworzyć warunki do bezpiecznego poruszania się rowerem, jako alternatywną formą transportu ograniczającą emisję CO2.

Na terenie Gminy Stare Babice planowana jest budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową na ulicach: mjr J. Decowskiego, Bukowej, Agawy, Pohulanki, Zielonej, Szymanowskiego (od ul. Lutosławskiego do ul. Ciećwierza). Projekt obejmuje wykonanie ścieżki do granicy gminy Stare Babice z Warszawą. Gmina czyni starania, by po stronie miasta stołecznego powstał brakujący odcinek 900 m. ścieżki rowerowej w ul. Kocjana do ul. Bolimowskiej.

Kalendarium projektu:

  1. 29 czerwca 2017 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIII/329/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy gmin na rzecz przygotowania i realizacji Projektu budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
  2. 23 sierpnia 2017 r. zostało podpisane Porozumienie Partnerskie w sprawie współpracy gmin na rzecz przygotowania i realizacji projektu.
  3. 31 sierpnia 2017 r. został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu.
  4. Wniosek został pozytywnie oceniony,  26 lutego 2019 r.  podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji.

Długość ciągów pieszo-rowerowych w gminie Stare Babice w 2018r.:
w tym będących w zarządzie:

Gminy - 1,50 km (między ulicą Szymanowskiego a ulicą Zieloną, wzdłuż ul. Rekreacyjnej i ul. Spacerowej),

Powiatu - 1,4 km (wzdłuż ulicy Południowej),

Województwa - 14,4 km (wzdłuż ulicy Warszawskiej i ulicy Sikorskiego).


tekst: Beata Tuzimek

foto: Michał Słaby
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

W notatce wykorzystano informację prasową Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zobacz także

Strony