Unieważnienie konkursu Edukacja Społeczna i Wychowanie 2019

Drukuj

Zarządzenie Nr 24/2019

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2019 r. 

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały XLVI/483/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam, co następuje:


§ 1

Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2019 r.

§ 2

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2019 r. w terminie składania ofert, wpłynęła jedna oferta. W dniu 1 lutego 2019 r. wpłynęło pismo Oferenta z prośbą o wycofanie oferty. W związku z brakiem innych ofert unieważniam konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2019 r. 

§ 3

Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i na stronie internetowej Gminy Stare Babice.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

(-) Sławomir Sumka


Link do ogłoszenia: http://www.stare-babice.pl/pl/news/edukacja-spo%C5%82eczna-i-wychowanie-otwarty-konkurs-ofert

Załącznik: 

Zobacz także

Strony