SI UG - styczeń 2015

Drukuj

30 stycznia 2015 Nr 424

ZMIANA STAWKI ZA ODPADY SEGREGOWANE Urząd Gminy Stare Babice zawiadamia, że z uwagi na zmianę stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmniejszenie stawki opłaty z 12 zł na 9 zł za odpady segregowane) zaszła konieczność dokonania zmian złożonych wcześniej przez mieszkańców deklaracji. Z tego względu sołtysi dostarczają mieszkańcom deklaracje oraz pisma informacyjne w powyższej sprawie.


SESJA RADY GMINY  Dnia 5 lutego br. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Stare Babice w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21. Przewiduje ona podjęcie 10 uchwał, z  tematami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej i BIP www.bip.stare-babice.waw.pl.


KOMISJE RADY GMINY Dnia 3 lutego br. (wtorek) w sali im. S. Zająca w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32  obędą się posiedzenia:
• o godz.: 14:00 - Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej - tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z działalnością placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) oraz zaopiniowanie zasad i trybu dofinansowania zawodowego nauczycieli na 2015 rok,
• o godz. 15:00 - wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, tematem którego będzie omówienie projektów uchwał do IV sesji Rady Gminy.


KONKURS OFERT Wójt Gminy Stare Babice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania  przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego br. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice (pok. 18) w Starych Babicach ul. Rynek 32. Szczegółowe informacje na stronie www.bip.stare-babice.waw.pl


DYŻURY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BABICACH Od stycznia 2015 r. dyżury pracowników PUP pełnione są w czwartki w godzinach 9:30-14:00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 21.


PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA – SZKOLENIE Dnia 10 lutego br. (wtorek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Starych Babicach (ul. Rynek 21) odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu profilaktyki nowotworowej i promocji zdrowego stylu życia. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice oraz osoby korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji można uzyskać w babickim GOPS  tel. (22) 722-90-11, e-mail: gops@stare-babice.waw.pl. Zapraszamy!

23 stycznia 2015 Nr 423

NOWY KOMENDANT POLICJI POWIATOWEJ. 20 stycznia br. W siedzibie Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta. Nowym Szefem Policji Powiatowej został podinspektor Tomasz Szachowski.


PROJEKT USTAWY RODZINNEJ. Kancelaria Prezydenta RP zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest ułatwienie godzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi. Projekt ustawy rodzinnej i jego uzasadnienie do pobrania z oficjalnej strony Prezydenta  www.prezydent.pl/dla-rodziny/projekt-ustawy-rodzinnej/


NABÓR CZŁONKÓW ZWIĄZKU” STRZELEC”. Jednostka Strzelecka 1408 im. 30 Pułku Strzelców Kaniowskich ogłasza nabór na nowych członków Związku Strzeleckiego „ Strzelec”. Warunkiem przystąpienia do kurstu unitarnego jest ukończony 16. rok życia oraz chęć służenia Ojczyźnie. Zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice oraz mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem maila: druzyna1408warszawa@op.pl lub pod numerem 5085-578-610. Termin naboru: 25 stycznia 2015.


STYPENDIA SPORTOWE 2015. Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji informuje, iż wnioski dotyczące stypendiów sportowych na rok 2015 należy składać w siedzibie ośrodka tj. ul. Zachodnia 2, Zielonki parcela, do dnia 26 stycznia 2015. Stypendia sportowe przyznawane są przez Wójta Gminy Stare Babice. Wnioski stypendialne należy składać na formularzu ( do pobrania na stronie  www.stare-babice.pl/news/stypendia-sportowe-2015/) Zasady przyznawania wniosków określają: Uchwałą rady Gminy w sprawie stypendiów sportowych oraz Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie rozpatrzenia wniosków o stypendia.


PRZETARGI GMINNE: Wójt Gminy Stare Babice ogłasza przetarg na :

  • - dostawę kruszywa drogowego kliniec dolomitowy oraz betonowego samochodami samowyładowczymi na teren gminy Stare Babice. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 Stare Babice w pokoju nr 18 (sekretariat) do dnia 28 stycznia 2015 r.  do godziny 12:00
  • - na prace geodezyjne na potrzeby Gminy Stare Babice. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 Stare Babice w pokoju nr 18 (sekretariat) do dnia 27 stycznia 2015 r.  do godziny 12:00

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl lub w Referacie Zamówień Publicznych pod nr. telefonu 22 730-80-34 lub 37.


ODZNACZENIA DLA PAR MAŁŻEŃSKICH.  Małżeństwa które przeżyły minimum 50 lat w jednym związku mogą otrzymać medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody. Pary małżeńskie zainteresowane otrzymaniem medalu powinny zgłosić ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego w Starych Babicach, ul. Rynek 21, pok. 36, I piętro – w terminie do 28 lutego 2015 r. Wniosek składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego  w gminie w której Jubilaci zamieszkują. Niezbędne dokumenty do zgłoszenia: ustny lub pisemny wniosek, dowody osobiste jubilatów, odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile nie został sporządzony w miejscowym USC.

9 stycznia 2015 Nr 422

Rodzinne Kolędowanie. Przedszkole w Blinem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b zaprasza ma „Rodzinne kolędowanie” w dniu 14 stycznia 2015 o godz. 15:00. Osoby chętne do kolędowania w V Przeglądnie Kolęd i Pastorałek proszone są o zgłoszenie telefoniczne pod nr (22)-721-15-69


Spotkanie opłatkowe Seniorów. Klub Seniora „Nadzieja” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach serdecznie zapraszają na Spotkanie Noworoczne Seniorów Gminy Stare Babice, które odbędzie się 10 stycznia 2015 o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40. Zapraszamy.


Zima w lesie – ferie zimowe. Powiat warszawski Zachodni zaprasza na ferie zimowe 19-23 stycznia 2015 r. w Gościńcu Julinek- SOSW Leszno. Impreza jest adresowana do grup zorganizowanych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W ofercie  wspaniałe atrakcje, a wśród nich: kulig, zajęcia z jeździectwa na ujeżdżalni, warsztaty garncarskie, narciarstwo biegowe, gry i zabawy ruchowe. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu- Radosław Karpiński tel. 604-19-97-57


Nieodpłatne szkolenie dla rolników. Doradztwo rolnicze przyjmuje zapisy na bezpłatne szkolenie  w zakresie środków ochrony roślin. Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2015 o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.  Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy kierować pod telefonicznie 724-150-159, doradca Marek Kłujszo lub Kierownik Zofia Rutkowska 606-497-254.


Zbieranie Wniosków Do Zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
1) Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XLII/425/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś
2) Zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice uchwały Nr XLII/424/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice.

Wnioski do w/w planów należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stare Babice w Kancelarii ul. Rynek 32, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Stare Babice, Referat Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice w terminie do dnia 20 stycznia 2014 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą oraz przedmiot wniosku.  Plan miejscowy dotyczy wyznaczenia zabudowy zagrodowej na różnych obszarach gminy Stare Babice.


Od stycznia 2015 Nowa Stawka Opłat Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi. Na sesji 23 października 2014r. Rada Gminy uchwałą nr XL/418/14  ustaliła nową  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny. Nowa stawka wynosi 9 zł za każdą osobę zamieszkująca nieruchomość. Zaś stawka opłaty za  odpady, które  nie są zbierane w sposób selektywny, nie uległa zmianie, jest utrzymana w wysokości 17 złotych, za każdą osobę.  Nowa stawka za zbierane odpadów w sposób selektywny będzie obowiązywać od stycznia  2015 r. W związku z tym, że opłaty należy wpłacać w terminie do dnia 10 każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, opłatę za odpady selektywne za grudzień 2014 r. należy dokonywać do 10 stycznia 2015 r. wysokości 12 zł za każda osobę zamieszkałą na nieruchomości,  zaś w lutym za styczeń według nowej stawki, czyli 9 zł za osobę.


INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE. W najbliższym czasie wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają informację od Wójta Gminy o indywidualnych kontach bankowych, na które należy wnosić opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Załączniki: