Wniosek Gminy Stare Babice pn. „E- nauka w Gminie Stare Babice” pozytywnie oceniony

udostępnij

W piątek 3 kwietnia br. złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów w ramach programu Zdalna Szkoła. Operator wyznaczył maksymalną wartość projektu, o którą można wnioskować, proporcjonalną do liczby uczniów w gminie Stare Babice. Kwota ta wyniosła 80 000 zł.

Z przeprowadzonej w czterech gminnych szkołach diagnozy wynika, że do prawidłowego prowadzenia zajęć w trybie nauczania zdalnego potrzebnych jest 78 laptopów, w tym 18 dla nauczycieli i 60 dla uczniów. Ostatecznie we wniosku ujęto kupno 23 laptopów dla uczniów, z oprogramowaniem i dostępem do internetu. Szacunkowa wartość tych sprzętów wyczerpała pulę środków wyznaczoną dla naszej gminy.

8 kwietnia, w godzinach popołudniowych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało kolejną listę wniosków grantowych wybranych do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wniosek gminy Stare Babice spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i został umieszczony na liście do dofinansowania.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie grantu pn.”E- nauka w Gminie Stare Babice”, następnie przystąpimy do przeprowadzenia postępowania, w celu zakupienia zaplanowanego sprzętu.

opracowanie Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych